top of page
기타를 치는 커플

버클리음대 서울예대 동아방송대 호원대 등

유명 실용음악대학 출신의 최강 강사진으로

10년 이상 오랜 레슨 노하우를 경험해 보세요.

▶    VOCAL    ◀

V김경민T.png

▶    PIANO    ◀

P김세미T.png
P서하람T.png
P한가연T.png

▶    GUITAR    ◀

G설재경T.png

▶    BASS    ◀

▶    DRUM    ◀

D안진승T.png

▶    COMPOSE    ◀

P김세미T.png

▶    MIDI   ◀

임광식 원장님 (+로고).png

▶    STAFF    ◀

임광식 원장님 (+로고).png
허수현 실장(밝기조정).png
bottom of page